Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.

Regulamin Siedliska Solej

 • Właściciele Siedliska Solej będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

  Pobierz Regulamin Siedliska Solej


  Regulamin Siedliska Solej

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), niniejszym informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Solej  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Janowa Góra 30
 • 57-550 Stronie Śląskie
 • podanie  danych osobowych wskazanych na karcie meldunkowej jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu pobytu w obiekcie Solej
 • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 • podane przez Pana/Panią dane będą przetwarzane w celach:
  • zawarcia, wykonania i na podstawie umowy o świadczenie usług hotelarskich (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • kontaktowych w trakcie pobytu w Solej  oraz dochodzenia potencjalnych roszczeń z ww umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, określonego w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o statystyce publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • dane osobowe będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy
 • informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmie informatycznej i firmie księgowej.
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  §1 PRZEDMIOT REGULAMINU

  1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Solej Siedliska i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku który jest bezzwrotny lub całej należności za pobyt w Solej. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

  2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Solej Siedliska.

  3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Solej, a także na stronie Solej Siedliska   www.solej.pl

  § 2 DOBA HOTELOWA

  1. Pokój w naszym Siedlisku wynajmowany jest na doby hotelowe.

  2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:30 do godziny 11:00 dnia następnego.

  3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Solej może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

  4. Solej zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Solej Siedlisku w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

  5.Należności za usługi pobierane są w dniu przybycia.

  § 3 REZERWACJA I MELDUNEK

  1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

  2. Gość Siedliska nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

  3. Osoby niezameldowane w Solej  mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 10:00 do godziny 20:00.

  4. Solej Siedlisko może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu Solej Siedliska lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników siedliska lub innych osobach przebywających w Solej Siedlisku.

  5. Solej zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

  6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata zadatku w  wysokości 30% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.

  7. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 16:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Solej Siedliska, pokój może zostać wynajęty.

  8. Zadatek nie jest  zwracany w przypadku nie wykorzystania dokonanej rezerwacji.

  9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Solej nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

  §4 USŁUGI

  1. Solej Siedlisko świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

  2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

  3. Solej zapewnia Gościom:

  – warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  –  bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  – profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Siedlisku,
  – sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

  4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Solej świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

  – udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  – przechowanie bagażu Gościa,

  § 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

  1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Solej Siedliska pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

  2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Siedliska, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Solej zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

  3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Solej może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Solej, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Solej Siedliska.

  4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

  5. Solej przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Solej Siedliska w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

  6. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

  7. Solej nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Solej  czy poza terenem Solej Siedliska.

  8. Solej nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

  9. Gość powinien zawiadomić właścicieli lub pracowników o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

  10.Solej nie odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną  wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

  11. Solej zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

  § 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

  1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

  2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Solej przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Solej. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

  § 8 CISZA NOCNA

  W Siedlisku Solej obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

  § 9 REKLAMACJE

  1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

  2. Wszelkie reklamacje przyjmuje administracja.

  3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

  § 10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

  1.Solej akceptuje obecność zwierząt przed wcześniejszym uzgodnieniu . Zwierzęta mogą przebywać na terenie Solej Siedliska za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Zwierzęta nie mogą przebywać same  w pokojach bez opiekuna. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Solej Siedliska.Za szkody wyrządzone przez zwierzęta pełną odpowiedzialność materialną ponosi właściciel zwierzęcia.

  2. W Solej Siedlisku i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.

  3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

  Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w ośrodku obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek
  przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia pokoju.

  4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Solej Janowa Góra 30 57-550 Stronie Śląskie dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Solej Siedlisku, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Solej. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

  5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Siedliska, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Solej Siedliska.

  6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach  i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

  Życzymy miłego pobytu.
  Gospodarze Siedliska Solej